TILBAGESTRØMSSIKRING

TILBAGESTRØMSSIKRING

Drikkevand inddeles i fareklasser afhængig af vandets forureningsgrad. Selv helt rent vand betegnes med en forureningsgrad. Denne grad kaldes også fareniveau afhængig af hvilken norm man læser i.

 

Mediumkategori 1

Vand til menneskeligt forbrug, som kommer fra vandledningsnet med drikkevand.

 

Mediumkategori 2

Medium, som ikke medfører menneskelig sundhedsrisiko. Medium som er anerkendt

egnet til menneskeligt forbrug, inklusive vand aftaget fra drikkevandssystem,

som kan have gennemgået et skift i smag, lugt, farve og temperatur (opvarmning

eller køling).

 

Mediumkategori 3

Medium, som medfører nogen menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen

af et eller flere skadelige stoffer.

 

Mediumkategori 4

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedevæ-

relsen af et eller flere giftige eller meget giftige stoffer, eller et eller flere radioaktive,

mutagne eller kræftfremkaldende stoffer.

 

Mediumkategori 5

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedevæ-

relsen af mikrobiologiske elementer eller virus.

 

 

Herunder er vist hvilke tilbagestrømssikringer der anvendes til de forskellige fareklasser:

Lovstoffet bag

Rørcenteranvisning 015. afsnit 7.4

I BR08, DS 439 og DS/EN 1717 er der krav om, at der altid skal installeres en tilbagestrømssikring ved indføring i bygning.

 

Byggeloven § 14:

Stk. 1. Bebyggelse... skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført.

 

Bygningsreglement 2008 Kapitel 8:

Stk. 3. Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

 

 

 

SCHØNEMANNS VVS | COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED